Newsletter

Polityka prywatności

§.4 Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

1. Użytkownik, Architekt, Dostawca zobowiązuje się przekazywać Operatorowi i prawdziwe, kompletne dane wymagane przy rejestracji w Serwisie oraz na bieżąco aktualizować te dane.
2. Użytkownik, Architekt, Dostawca gwarantuje, iż:

- rozpowszechnianie lub innego rodzaju korzystanie z Materiałów przez Operatora nie będzie naruszać obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz dóbr osobistych;
- Materiały nie będą obraźliwe i nie będą zawierały gróźb, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, nie będą zawierały treści pornograficznych, obrażających uczucia innych osób.

5. Użytkownik, Architekt, Dostawca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminu.
6. Zakazane jest w szczególności:
- rozpowszechnianie spamów w Serwisie,
- zbieranie treści i danych Użytkowników bez uprzedniego uzyskania ich zezwolenia,
- prowadzenie nielegalnych działań marketingowych,
- przesyłanie wirusów,
- wyłudzanie danych logowania,
- dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji;
- nękanie innych Użytkowników;
- przekazywanie innym osobom Hasła, Loginu.
7. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika, Architekta, Dostawcy z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa Operator jest uprawniony do zażądania niezwłocznego zaprzestania naruszeń i natychmiastowego rozwiązania umowy. Operator może również usunąć wpis naruszający przepisy prawa lub Regulamin z przekazaniem na konto Użytkownika, Architekta lub Dostawcy informacji o przyczynach usunięcia wpisu lub zablokować Konto. Operator odblokuje Konto w przypadku uznania, iż Użytkownik, Architekt, Dostawca usunął naruszenie.
8. Operator może odmówić rozpowszechnianie Materiałów, w tym zablokować Konto lub Profil jeżeli podawane treści będą niedozwolone lub niezgodne z Regulaminem.
9. Operator nie monitoruje w sposób ciągły treści publikowanych przez Użytkowników, Architektów, Dostawców.

§.5 Prawa do Materiałów.

1. Udostępniając Materiały, Użytkownik, Architekt, Dostawca oświadcza, iż:

a. posiada wszelkie prawa umożliwiające zgodne z prawem rozpowszechnianie Materiałów za pośrednictwem Serwisu oraz korzystanie z Materiałów przez Operatora w zakresie opisanym w ust. 2 poniżej;
b. wyraża zgodę na oznaczenie Materiałów przez Operatora jako pochodzących od Użytkownika, Dostawcy, Architekta;
c. w przypadku skierowania roszczeń przez osoby trzecie wynikających z rozpowszechniania Materiałów, Użytkownik, Dostawca, Architekt zobowiązuje się zwolnić Operatora od odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik, Architekt, Dostawca wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a ponadto zaspokoi roszczenia tych osób trzecich, a w razie ich zasądzenia od Operatora, zwróci Operatorowi wszelkie związane z tymi roszczeniami wydatki, opłaty, koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie związane z tym szkody.
2. Użytkownik, Architekt, Dostawca zamieszczając Materiały w Serwisie udziela Operatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na wykorzystywanie przez Operatora Materiałów na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką;
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką;
c) wprowadzanie do obrotu;
d) wprowadzanie do pamięci komputera,
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do Materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
f) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, użyczanie, najem, nadawanie i reemitowanie.

3. Operator jest również uprawniony do:

a) dokonywania zmian w Materiałach (np. zmiana rozmiaru fotografii, skracanie tekstów i ich redakcja) celem dostosowania Materiałów do wymogów Serwisu. Przy czym Użytkownik, Dostawca, Architekt może usunąć Profil, jeżeli zmiany te nie są przez niego akceptowane;
b) udostępniania Materiałów innym Użytkownikom z zastrzeżeniem, iż mogą być one przeznaczonego przez Użytkowników do użytku prywatnego;
c) wysyłania Materiałów jako elementów Newslettera;
d) przeniesienia praw nabytych w związku z prowadzeniem Serwisu na osoby trzecie bez zgody Użytkowników, Architektów, Dostawców.
4. Użytkownik wyraża zgodę na aktualizowanie, zmianę publikowanych przez niego Materiałów przez Moderatora.

§.7 Ochrona danych osobowych

1. Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Architekta będącego osobą fizyczną lub Dostawcę będącego osobą fizyczną w szczególności takich jak


a) nazwisko i imię;
b) NIP, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
c) adres zameldowania;
d) adres do korespondencji;
e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika;
f) adresy elektroniczne Użytkownika
g) adres IP
h) wywołany adres internetowy (URL)
i) rodzaj przeglądarki z jakiej Użytkownik korzysta.

w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, w celach wynikających z właściwości świadczonej usługi lub sposobu jej rozliczenia lub w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie.

Dane wymienione w pkt. a – f są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.

Operator zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną.


10. Operator zastrzega, iż korzystanie z Konta wymaga korzystania z sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia takich zagrożeń jak spam, obecność i działanie oprogramowania typu malware, spyware, cracking, phishing, sniffing.
11. Administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym dane osobowe Użytkowników, Dostawców, Architektów jest Operator.
12. Użytkownik, Dostawca, Architekt ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.