Newsletter

Regulamin

Regulamin serwisu „www.domibiuro.pl”, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz zasady funkcjonowania serwisu www.domibiuro.pl. Usługodawcą jest Dom i Biuro sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach przy ulicy Batalionów Chłopskich 50, 25-671 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 00003575526, NIP 959 18 95 386, kapitał zakładowy: 5.000,-zł, adres elektroniczny: domibiuro.pl. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www. domibiuro.pl/regulamin nieodpłatnie i może zostać utrwalona przez Użytkownika w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w każdej chwili ze strony internetowej: domibiuro.pl/regulamin i zapisanie na pamięci komputera. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie umowy na warunkach określonych w Regulaminie. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich usług Serwisu, o ile nie mają zastosowania postanowienia odrębnych regulaminów poszczególnych usług.


§.1 Definicje użytych w Regulaminie pojęć:

1. Operator – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną, prowadzący Serwis, Dom i Biuro sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach przy ulicy Batalionów Chłopskich 50, 25-671 Kielce,, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, za numerem KRS 00003575526, NIP 959 18 95 386, kapitał zakładowy: 5.000,-zł, adres elektroniczny: domibiuro.pl.
2. Serwis – prowadzony przez Operatora serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.domibiuro.pl, `
3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Serwisie jako Użytkownik i założyła Konto w Serwisie.
4. Dostawca – podmiot (przedsiębiorcy) oferujący swoje towary w Katalogu, który dokonał rejestracji w Serwisie jako Producent / Dystrybutor.
5. Architekt – podmiot, który dokonał rejestracji w Serwisie jako Architekt.
6. Katalog – lista Produktów z asortymentu Dostawców, dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
7. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, Architektowi, Marka, gdzie Użytkownik odpowiednio Architekt lub Dostawca ma prawo wprowadzenia swoich treści (np. komentarze, opisy, fotografie itp.) i zarządzania danymi związanymi z udziałem w Serwisie oraz dokonywania działań związanych z funkcjonowaniem w Serwisie i korzystaniem z poszczególnych usług Serwisu, dostępne dla danego Użytkownika po podaniu odpowiedniego Loginu i Hasła Użytkownika.
8. Hasło Użytkownika – ciąg znaków literowych lub cyfrowych wprowadzony przez Użytkownika, służący do uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie.
9. Login Użytkownika – ciąg znaków literowych lub cyfrowych nadany Użytkownikowi przez Operatora, który identyfikuje Użytkownika w Serwisie.
10. Newsletter – wiadomość od Operatora dla Użytkownika przekazywana pocztą elektroniczną, która może zawierać informacje handlowe.
11. Moderator – wyznaczony przez Operatora Użytkownik uprawniony do decydowania czy dana treść zostanie opublikowana w serwisie.
12. Materiały – wszelkie treści publikowane przez Użytkowników, Architektów, Dostawców w Serwisie w dowolnym formacie (np. grafiki, teksty, utwory audiowizualne, utwory dźwiękowe, fotografie, pliki video).
13. Profil - to podstrona serwisu na której wyświetlane są informacje o użytkowniku.

§.2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Usługi oferowane przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu polegają na:

a) odnośnie Użytkowników:

- założeniu oraz prowadzeniu Kont przez Użytkowników;
- udostępnianiu Użytkownikom aktualnego Katalogu;
- umożliwienie oceniania produktów i prezentowanych realizacji
- otrzymywaniu newslettera,
- korzystania ze schowka w celu gromadzenia interesujących treści portalu,
- dzielić się ze społecznością portalu własnymi inspiracjami,
- umożliwienie projektowania wnętrz poprzez moduł „Zaprojektuj Wnętrze”;
- umożliwieniu prezentowania przez Użytkowników, szeregu danych, informacji, treści na Profilu Użytkownika,

b) odnośnie Architektów:
- pobieranie grafik brył Produktów;
- możliwość prezentacji na swoim Profilu w zakresie: logo, zdjęcie (minimum 200x200 px), określenie specjalizacji, opis działalności (nie więcej niż 150 znaków), dane teleadresowe, realizacje i inspiracje (zdjęcia minimum 640x400px, miejsce i rok realizacji, opis nie więcej niż 250 znaków,
- dodatkowe usługi na rzecz Architektów świadczone są przez Operatora na podstawie odrębnych zamówień

c) odnośnie Dostawców:
- możliwość prezentacji Produktów w Katalogu;
- możliwość prezentacji na swoim Profilu w zakresie: logo, zdjęcie (minimum 200x200 px), określenie specjalizacji, opis działalności (nie więcej niż 150 znaków), dane teleadresowe, realizacje i inspiracje (zdjęcia minimum 640x400px, miejsce i rok realizacji, opis nie więcej niż 250 znaków,
- dodatkowe usługi na rzecz Dostawców świadczone są przez Operatora na podstawie odrębnych zamówień.

2. Poszczególne usługi Serwisu mogą być dostępne dla każdego użytkownika Serwisu, przy czym zakres tego dostępu zależy od rejestracji w Serwisie jako Użytkownik, Architekt lub Dostawca. Operator zastrzega, iż niektóre usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu są odpłatne.
3. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu może być zmieniany przez Operatora, o czym Użytkownik zostanie poinformowany z zachowaniem 14 – dniowego terminu.
4. Operatora może publikować w Serwisie informacje promocyjne i handlowe, banery, linki do innych stron, w tym stron internetowych Marek, Architektów lub innych podmiotów.

§.3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca.

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń z dostępem do Internetu, skrzynki pocztowej e-mail, przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www:
.
1. System operacyjny: Windows XP lub nowszy, Mac OS, Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Safari 5.0+, Chrome, dodatki: Flash plugin.
2. Operator stosuje pliki „cookies”. Informacje gromadzone przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk, dotyczących korzystania z Serwisu przez Użytkowników.§.4 Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

1. Użytkownik, Architekt, Dostawca zobowiązuje się przekazywać Operatorowi i prawdziwe, kompletne dane wymagane przy rejestracji w Serwisie oraz na bieżąco aktualizować te dane.
2. Użytkownik, Architekt, Dostawca gwarantuje, iż:

- rozpowszechnianie lub innego rodzaju korzystanie z Materiałów przez Operatora nie będzie naruszać obowiązujących przepisów prawa lub praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej i przemysłowej oraz dóbr osobistych;
- Materiały nie będą obraźliwe i nie będą zawierały gróźb, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, nie będą zawierały treści pornograficznych, obrażających uczucia innych osób.

5. Użytkownik, Architekt, Dostawca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz Regulaminu.
6. Zakazane jest w szczególności:
- rozpowszechnianie spamów w Serwisie,
- zbieranie treści i danych Użytkowników bez uprzedniego uzyskania ich zezwolenia,
- prowadzenie nielegalnych działań marketingowych,
- przesyłanie wirusów,
- wyłudzanie danych logowania,
- dokonywanie czynów nieuczciwej konkurencji;
- nękanie innych Użytkowników;
- przekazywanie innym osobom Hasła, Loginu.
7. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika, Architekta, Dostawcy z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa Operator jest uprawniony do zażądania niezwłocznego zaprzestania naruszeń i natychmiastowego rozwiązania umowy. Operator może również usunąć wpis naruszający przepisy prawa lub Regulamin z przekazaniem na konto Użytkownika, Architekta lub Dostawcy informacji o przyczynach usunięcia wpisu lub zablokować Konto. Operator odblokuje Konto w przypadku uznania, iż Użytkownik, Architekt, Dostawca usunął naruszenie.
8. Operator może odmówić rozpowszechnianie Materiałów, w tym zablokować Konto lub Profil jeżeli podawane treści będą niedozwolone lub niezgodne z Regulaminem.
9. Operator nie monitoruje w sposób ciągły treści publikowanych przez Użytkowników, Architektów, Dostawców.

§.5 Prawa do Materiałów.

1. Udostępniając Materiały, Użytkownik, Architekt, Dostawca oświadcza, iż:

a. posiada wszelkie prawa umożliwiające zgodne z prawem rozpowszechnianie Materiałów za pośrednictwem Serwisu oraz korzystanie z Materiałów przez Operatora w zakresie opisanym w ust. 2 poniżej;
b. wyraża zgodę na oznaczenie Materiałów przez Operatora jako pochodzących od Użytkownika, Dostawcy, Architekta;
c. w przypadku skierowania roszczeń przez osoby trzecie wynikających z rozpowszechniania Materiałów, Użytkownik, Dostawca, Architekt zobowiązuje się zwolnić Operatora od odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik, Architekt, Dostawca wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a ponadto zaspokoi roszczenia tych osób trzecich, a w razie ich zasądzenia od Operatora, zwróci Operatorowi wszelkie związane z tymi roszczeniami wydatki, opłaty, koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie związane z tym szkody.
2. Użytkownik, Architekt, Dostawca zamieszczając Materiały w Serwisie udziela Operatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na wykorzystywanie przez Operatora Materiałów na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie jakąkolwiek techniką;
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką;
c) wprowadzanie do obrotu;
d) wprowadzanie do pamięci komputera,
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał dostęp do Materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
f) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, użyczanie, najem, nadawanie i reemitowanie.

3. Operator jest również uprawniony do:

a) dokonywania zmian w Materiałach (np. zmiana rozmiaru fotografii, skracanie tekstów i ich redakcja) celem dostosowania Materiałów do wymogów Serwisu. Przy czym Użytkownik, Dostawca, Architekt może usunąć Profil, jeżeli zmiany te nie są przez niego akceptowane;
b) udostępniania Materiałów innym Użytkownikom z zastrzeżeniem, iż mogą być one przeznaczonego przez Użytkowników do użytku prywatnego;
c) wysyłania Materiałów jako elementów Newslettera;
d) przeniesienia praw nabytych w związku z prowadzeniem Serwisu na osoby trzecie bez zgody Użytkowników, Architektów, Dostawców.
4. Użytkownik wyraża zgodę na aktualizowanie, zmianę publikowanych przez niego Materiałów przez Moderatora.


§.6 Rejestracja w Serwisie

1. Użytkownik

1. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Jeden Użytkownik może mieć tylko jedno Konto oraz jeden Profil, które nie może udostępniać innym osobom. Użytkownik nie może również podejmować działań mających na celu uzyskanie dostępu do Konta lub Profilu innych Użytkowników, Architektów, Dostawców.
3. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzenia przy rejestracji w Serwisie aktualnych, prawdziwych danych. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych.
4. Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację:
b. treści Regulaminu;
c. iż, Materiały i inne informacje zamieszczone w Profilu są dostępne nieograniczonemu kręgowi użytkowników nie tylko Serwisu, ale i Internetu;
d. rozpowszechniania przez Operatora wizerunku Użytkownika lub głosu.
5. Procedura rejestracji Użytkownika w Serwisie:
1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie domibiuro.pl/profile/register
2. Potwierdzenie założenia konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłanym w wiadomości email na adres podany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.

W zależności od wybranego rodzaju użytkownika zmieniają się wymagane pola do uzupełnienia.
B. Architekt C. Dostawca

- rejestracji może dokonać osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu;
- w celu rejestracji należy podać następujące dane: pełną firmę, adres siedziby, NIP, REGON, numer KRS, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego

6. Operator może usunąć Konto w szczególności, gdy:

a) Użytkownik, Architekt, Dostawca posiada więcej niż jedno Konto;
b) Użytkownik, Architekt, Dostawca, Operator rozwiąże umowę;
c) Użytkownik, Architekt, Dostawca podejmuje działania zagrażające funkcjonowaniu Serwisu;
d) Użytkownik, Architekt, Dostawca narusza Regulamin.
7. Operator może zablokować Konto bądź dostęp do określonych usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Konta lub dóbr osób trzecich.
8. W przypadku usunięcia lub zablokowania przez Operatora Konta i Profilu, Użytkownik, Architekt lub Dostawca nie ma prawa założyć kolejnego Konta.


9. W przypadku usunięcia Konta zostaje usunięty również Profil oraz zawarte tam Materiały.§.7 Ochrona danych osobowych

1. Operator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Architekta będącego osobą fizyczną lub Dostawcę będącego osobą fizyczną w szczególności takich jak


a) nazwisko i imię;
b) NIP, PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
c) adres zameldowania;
d) adres do korespondencji;
e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Użytkownika;
f) adresy elektroniczne Użytkownika
g) adres IP
h) wywołany adres internetowy (URL)
i) rodzaj przeglądarki z jakiej Użytkownik korzysta.

w celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, w celach wynikających z właściwości świadczonej usługi lub sposobu jej rozliczenia lub w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie.

Dane wymienione w pkt. a – f są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.

Operator zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną.


10. Operator zastrzega, iż korzystanie z Konta wymaga korzystania z sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia takich zagrożeń jak spam, obecność i działanie oprogramowania typu malware, spyware, cracking, phishing, sniffing.
11. Administratorem danych osobowych i podmiotem przetwarzającym dane osobowe Użytkowników, Dostawców, Architektów jest Operator.
12. Użytkownik, Dostawca, Architekt ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.§.8 Odpowiedzialność Operatora

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez osoby trzecie, w szczególności Architektów, czy Dostawców, którzy dokonują czynności prawnych z Użytkownikami we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach określonych przez nich w odrębnej umowie z Użytkownikiem.
2. W przypadku złożenia zamówienia przez Użytkownika na Produkt może być wymagane zaakceptowanie przez niego odrębnego regulaminu przygotowanego przez Dostawcę regulującego warunki na jakich zamówienie będzie realizowane
3. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. Zamieszczenie Katalogu na stronie Serwisu oznacza zaproszenie złożone przez Dostawców do składania ofert przez Użytkowników.
4. Dostawca nie może zamieszczać w Katalogu towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, praw osób trzecich lub naruszających dobre obyczaje.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
- treść informacji pochodzących od Użytkowników lub Architektów lub Dostawców;
- wykorzystanie Konta przez osobę nieuprawnioną;
- szkody powstałe w związku z pobraniem z Serwisu Materiałów;
- szkody powstałe w związku z nieposiadaniem przez Operatora aktualnych, prawdziwych, kompletnych danych Użytkowników, Architektów, Dostawców;
- blokadę lub usunięcie Konta zgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa;
- utratę danych Serwisu wywołanych awarią lub działaniem osób trzecich.
- za zachowania Użytkowników, Architektów, Dostawców

§.9 Tryb postępowania reklamacyjnego.

1. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania związane z Serwisem należy kierować na adres: biuro@domibiuro.pl lub zgłaszać listownie na adres: DOM i Biuro sp. z o.o., ul.Batalionów Chłopskich 50, 25-671 Kielce,, z dopiskiem „domibiuro.pl”.
2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich wniesienia.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika, Architekta, Dostawcy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
4. Operator zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Serwisu, zgłoszone przez Użytkownika, Architekta, Dostawcę za pomocą formularza dostępnego na stronie domibiuro.pl/site/contact lub w formie pisemnej.
5. Operator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu i może dokonywać zmian w Koncie w celu umożliwienia prawidłowego działania Konta i Serwisu.
6. Tryb postępowania reklamacyjnego odnośnie usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu odpłatnie zostały uregulowane w odrębnych umowach o świadczenie tych usług.


§.10 Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Strony ustalają jurysdykcję sądów polskich.
2. Nieważność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, które są wiążące dla Stron.
3. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zalogowanie w Serwisie po otrzymaniu przez Użytkownika, Architekta, Dostawcy informacji o zmianie Regulaminu oznacza akceptację tej zmiany.
4. Informacje dotyczące Serwisu, w tym zmiany Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi, Architektowi, Dostawcy przez publikację na stronie głównej Serwisu oraz przez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną na adres mailowy Użytkownika, Architekta, Dostawcy podany w formularzu rejestracji.